Gwybodaeth am y Coronafeirws i ddyledwyr

Yn ystod y pandemig coronafeirws, efallai fod gennych gwestiynau am sut i dalu’r dyledion rydyn ni’n eu gorfodi. Isod mae gwybodaeth ar gyfer y prif gwestiynau rydyn ni’n eu derbyn.

Os ydych chi wedi derbyn hysbysiad gorfodi

Mae’r broses gorfodi yn dechrau drwy anfon hysbysiad gorfodi atoch chi, sy’n rhoi saith diwrnod clir i chi dalu’n llawn cyn i’r broses gorfodi fynd rhagddi. Os byddwch yn talu’r ddyled yn ystod y cyfnod yma, ni fyddwch yn derbyn rhagor o ffioedd y tu hwnt i ffi’r cam cydymffurfio o £75.

Gallwch dalu drwy un o’r dulliau a ddarperir yma.

Mae ymweliadau gan asiantaethau gorfodi wedi’u gohirio dros dro, ond efallai eich bod eisoes yn ymwybodol o hyn. Ar ôl i hyn gael ei godi, bydd ymweliadau gorfodi’n ailgychwyn. Sylwch, ar ôl i’r hysbysiad gorfodi saith diwrnod ddod i ben, ni fyddwch yn derbyn hysbysiad ymweliad arall.

Mae’n fuddiol i chi dalu’n llawn, lle bo’n bosibl. Os nad ydych yn gallu gwneud hyn, rydyn ni’n awgrymu eich bod yn gwneud rhan daliad ar gyfrif cyn yr ymweliad gorfodi er mwyn lleihau’r swm sy’n ddyledus a’r ffioedd gorfodi ychwanegol a fydd yn cael eu rhoi i chi bryd hynny.

Os oes gennych drefniant talu ffurfiol yn barod

Os oes gennych drefniant talu’n barod, neu os ydych yn aros am gadarnhad o drefniant talu, dylech barhau i wneud eich taliadau yn ôl y trefniadau y cytunwyd arnynt gyda ni.

Gallwch dalu drwy un o’r dulliau a ddarperir yma.

Os oes angen trefniant talu arnoch chi

Os nad ydych yn ad-dalu dyled eto ac eisiau gwneud cytundeb, anfonwch e-bost gyda’ch cynnig atom ni yn info@excelenforcement.co.uk.

Sylwch ein bod yn brysur iawn ac yn derbyn llawer o ymholiadau ar hyn o bryd, felly efallai byddwn yn cymryd amser i ymateb i’ch cais. Yn y cyfamser, gallwch ddechrau gwneud taliadau ar gyfrif gan ddefnyddio un o’r dulliau a ddarperir yma.

Os oes angen cyngor annibynnol arnoch ynghylch dyledion

Gallwch ofyn am gymorth gan sawl elusen. Mae rhestr o’r prif asiantaethau cyngor ar ddyledion ar gael yma.

Gwybodaeth am y coronafeirws i ddyledwyr

Ewch i’r dudalen hon i gael rhagor o wybodaeth am beth ddylech ei wneud os ydych wedi derbyn hysbysiad gorfodi neu os oes gennych drefniant talu ar hyn o bryd.

Dod o hyd i ragor o wybodaeth

Excel Quick Pay – yr ap newydd i ddyledwyr

Gallwch lwytho’r ap i lawr a’i ddefnyddio am ddim. Mae wedi’i ddylunio i roi ffordd gyflym a hawdd i ddyledwyr reoli eu dyledion.

Dysgu mwy a lawrlwytho