Grŵp HCE

Grŵp Gorfodi'r Uchel Lys yw cwmni gorfodi Uchel Lys annibynnol mwyaf y wlad ac mae ganddo fwy o swyddogion profiadol sydd wedi’u hawdurdodi nag unrhyw gwmni arall.

Oherwydd ein bod ni’n gwmni annibynnol ac yn eiddo preifat, gallwn ddatblygu a rheoli ein busnes mewn ffordd sy’n rhoi ein cleientiaid yn gyntaf. Ym mhopeth a wnawn, rydym wedi ymrwymo i gwrdd â disgwyliadau cleientiaid a rhagori arnynt.

Mae ein cleientiaid yn ymddiried ynom i ddarparu gwasanaeth hollbwysig. Rydym wedi ymrwymo i fodloni eu disgwyliadau a rhagori arnynt. Mae ymddygiad moesegol a thryloywder wrth galon ein busnes, ar gyfer ein cleientiaid, ein hawlwyr a’n diffynyddion.

Gwasanaethau Grŵp HCE

Rydym yn ymwneud â phob agwedd ar orfodi dyfarniadau, gan gynnwys gwrit rheoli ar gyfer hawlwyr cenedlaethol a rhyngwladol, dyfarniadau ACAS a'r tribiwnlys cyflogaeth a gweithredu prosesau.

Rydym hefyd yn darparu cyfres gynhwysfawr o wasanaethau ar gyfer landlordiaid a chyfreithwyr masnachol a phreswyl, gan gynnwys eiddo tenantiaid, cael gwared â theithwyr, adennill ôl-ddyledion rhent, fforffedu lesi a throi gwrthdystwyr/sgwatwyr allan.

Beth sy'n gwneud Grŵp HCE yn arbennig?

Rydym yn cyflawni hyn drwy recriwtio pobl a buddsoddi yn eu datblygiad. Mae ein holl weithwyr a’n swyddogion gorfodi, sydd wedi’u recriwtio i weithio yn eu hardal leol, yn ein galluogi ni i sicrhau gwybodaeth leol, tryloywder ac ymddygiad moesegol.

Rydym yn darparu hyfforddiant ar gyfer ein cleientiaid a’n swyddogion gorfodi. Mae’r hyfforddiant hwnnw wedi ennill nod ansawdd ac mae’n cyd-fynd â’r Fframwaith Rheoleiddio Cymwysterau. Mae ein cyrsiau wedi’u cymeradwyo gan Agored Cymru a’u cadarnhau gan Sefydliad Siartredig y Gweithredwyr Cyfreithiol, gan ein galluogi ni i orfodi yn gadarn ond yn deg.

Mae ein swyddogion gorfodi hynod fedrus yn cael eu cydnabod am eu gwybodaeth leol sylweddol ac am eu hymrwymiad cadarn i gynnal gwerthoedd cyfrifoldeb ac atebolrwydd, gydag ymroddiad traddodiadol i broffesiynoldeb rhagorol.

Yng Ngrŵp Gorfodi'r Uchel Lys, rydym wedi ymrwymo i addysgu yn ogystal ag i orfodi. Rydym yn credu bod penderfyniad ar sail gwybodaeth yn benderfyniad cywir ac y dylai ein cleientiaid ddeall y prosesau sy'n ymwneud â gorfodi.

Excel Quick Pay – yr ap newydd i ddyledwyr

Gallwch lwytho’r ap i lawr a’i ddefnyddio am ddim. Mae wedi’i ddylunio i roi ffordd gyflym a hawdd i ddyledwyr reoli eu dyledion.

Dysgu mwy a lawrlwytho

Cofrestrwch i gael ein cylchlythyr

Cofrestrwch a byddwn yn anfon ein cylchlythyr misol atoch chi ynghyd â manylion am ein eLyfrau, gweminarau a digwyddiadau.

Tanysgrifio