Rhent masnachol (CRAR)

Yr hyn sy’n allweddol er mwyn rheoli eiddo yn llwyddiannus yw sicrhau llif arian drwy daliadau rhent rheolaidd. Pan fydd hyn yn methu, gallwn weithredu’n gyflym i sicrhau buddiannau’r landlord drwy gymryd rheolaeth o nwyddau o dan CRAR (adfer ôl-ddyledion rhent masnachol).

Cyflwynwyd CRAR ym mis Ebrill 2014 yn sgil mabwysiadu Rhan 3 y Ddeddf Llysoedd a Thribiwnlysoedd (2007) a’r Rheoliadau Cymryd Rheolaeth o Nwyddau (2013).

Pryd mae modd defnyddio CRAR

Mae CRAR yn disodli’r drefn unioni atafael flaenorol. Does dim angen gorchymyn llys, ond mae rhai amodau cysylltiedig â CRAR:

  • Rhaid bod les ysgrifenedig mewn grym
  • Dim ond ar gyfer eiddo masnachol y mae modd ei ddefnyddio
  • Rhaid i’r rhent fod yn ddyledus ers o leiaf 7 diwrnod
  • Dim ond i adfer rhent, llog a TAW yn unol â’r les y mae modd ei ddefnyddio
  • Does dim modd adfer gwasanaeth na thaliadau eraill yn unol â CRAR
  • Rhaid rhoi 7 diwrnod o rybudd gorfodi i denantiaid ar ôl i’r rhent fod yn ddyledus
  • Dim ond swyddog gorfodi all gymryd rheolaeth o nwyddau sy’n eiddo i’r tenant yn unol â CRAR

Gan fod yn ystyriol o berthnasoedd rhwng landlordiaid a thenantiaid, byddwn yn adfer y rhent sydd heb ei dalu mewn modd mor ddidrafferth â phosibl, heb i’r landlord fynd i gostau (oni ofynnir i ni dynnu’n ôl).

Rhoi cyfarwyddyd

Caiff ein gwasanaethau CRAR eu darparu gan ein rhiant-gwmni, High Court Enforcement Group, sef y cwmni annibynnol mwyaf o Swyddogion Gorfodi Awdurdodedig yr Uchel Lys.

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r tîm ar 01792 466 771 (opsiwn 2), neu ddefnyddio’r ddolen isod i roi cyfarwyddyd i ni ar unwaith.

Excel Quick Pay – yr ap newydd i ddyledwyr

Gallwch lwytho’r ap i lawr a’i ddefnyddio am ddim. Mae wedi’i ddylunio i roi ffordd gyflym a hawdd i ddyledwyr reoli eu dyledion.

Dysgu mwy a lawrlwytho

Cofrestrwch i gael ein cylchlythyr

Cofrestrwch a byddwn yn anfon ein cylchlythyr misol atoch chi ynghyd â manylion am ein eLyfrau, gweminarau a digwyddiadau.

Tanysgrifio