Gwasanaethau

Gwasanaethau swyddogion gorfodi ardystiedig...

Busnes craidd Excel Civil Enforcement yw darparu gwasanaethau gan swyddogion gorfodi ardystiedig (gwasanaethau beilïaid ardystiedig cyn hynny). Mae ein cleientiaid yn cynnwys awdurdodau lleol ac adrannau’r Llywodraeth.

 • Ni fydd ein prosesau adfer yn achosi caledi diangen i ddyledwyr
 • Mae ein gweithrediadau yn gwahaniaethu rhwng dyledwyr sydd mewn trafferthion ariannol gwirioneddol a dyledwyr sydd wedi peidio â thalu’n fwriadol
 • Rydym yn amddiffyn trydydd partïon a’u heiddo rhag effeithiau gorfodi

Ein hegwyddorion

Dyma grynodeb o’r egwyddorion sy’n sail i’r cwmni ac yn cynnal ei enw da fel asiantaeth orfodi:

 • Trin dyledwyr yn deg, yn gwrtais a gyda pharch
 • Gweithredu heb wahaniaethu na dangos ffafriaeth o unrhyw fath – gan dalu sylw penodol i ystyriaethau o ran amrywiaeth, diwylliant a chrefydd
 • Darparu gwasanaethau mewn modd agored a thryloyw
 • Derbyn cyfrifoldeb am bopeth rydyn ni’n ei wneud neu sy’n digwydd o’n hachos ni

Darparu gwasanaethau yng Nghymru

Yng Nghymru, rydym yn darparu gwasanaeth dwyieithog cynhwysfawr yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Mae Bwrdd yr Iaith Gymraeg wedi cymeradwyo Excel am fod yn gwmni blaenllaw o ran dwyieithrwydd yn y sector preifat.

Gwobrau

Mae Grŵp Gorfodi’r Uchel Lys ac Excel Civil Enforcement wedi ennill neu wedi cyrraedd y cymeradwyaeth uchel yn y gwobrau hyn yn y diwydiant:

 • Gwobrau Perfformiad IRRV 2018, Rhagoriaeth ym maes Datblygu Staff - ENILLYDD
 • Gwobrau Credyd Prydain CICM 2019, Defnydd Gorau o Dechnoleg Credyd - ENILLYDD
 • Gwobrau Credyd Prydain CICM 2018, Gwobr Effaith Dysgu a Datblygu - ENILLYDD
 • Gwobrau Cyfraith Fodern 2019, Ymrwymiad Rhagorol i Hyfforddiant– ENILLYDD
 • Gwobrau Perfformiad IRRV 2018, Rhagoriaeth ym maes Gorfodi – CYMERADWYAETH UCHEL

Excel Quick Pay – yr ap newydd i ddyledwyr

Gallwch lwytho’r ap i lawr a’i ddefnyddio am ddim. Mae wedi’i ddylunio i roi ffordd gyflym a hawdd i ddyledwyr reoli eu dyledion.

Dysgu mwy a lawrlwytho

Cofrestrwch i gael ein cylchlythyr

Cofrestrwch a byddwn yn anfon ein cylchlythyr misol atoch chi ynghyd â manylion am ein eLyfrau, gweminarau a digwyddiadau.

Tanysgrifio