Diogelwch

Ar ôl gorfodi gwrit meddiant i symud protestwyr neu deithwyr o eiddo neu dir awdurdod lleol, mae’n bwysig diogelu’r safle er mwyn ei rwystro rhag cael ei feddiannu eto.

Mae hyn hefyd yn wir pan fydd teithwyr yn cael eu symud o dir o dan Gyfraith Gyffredin (Halsbury).

Cynllunio mesurau diogelwch ar ôl troi pobl allan

I atal safleoedd rhag cael eu hailfeddiannu, bydd ein rhiant-gwmni High Court Enforcement Group yn eich cynghori chi ar ba gamau i’w cymryd i atal ailfeddiannu, yn ddibynnol ar lefel y risg a natur y safle. Wrth gwrs, mae’n haws diogelu safle diwydiannol neu faes parcio na thir agored.

Efallai y bydd rhai o’ch mesurau atal arfaethedig yn rhai tymor hwy, fel rhwystrau naturiol – coed, logiau, cerrig ac ati – ond bydd angen diogelu’r safle yn y cyfamser, a gall HCE Group eich helpu chi i baratoi ar gyfer hynny.

Bydd HCE Group yn paratoi cynlluniau ymlaen llaw, er mwyn gallu cytuno ar y rhain a’u rhoi ar waith cyn gynted â phosibl ar ôl symud y teithwyr neu eu troi allan.

Gwasanaethau diogelwch

Bydd y swyddog gorfodi yn aros ar y safle nes bydd yr holl feddianwyr wedi’u symud a’u hatal rhag dychwelyd. Ar ôl cwblhau’r broses honno, gall y tîm diogelwch fwrw ymlaen â’i waith.

Gall HCE Group ddarparu gweithwyr – er enghraifft, swyddogion diogelwch â thrwydded SIA gyda chŵn – i amddiffyn y terfyn tra bydd mesurau diogelwch mwy parhaol yn cael eu rhoi ar waith.

Rydym hefyd yn darparu’r mesurau diogelwch canlynol:

  • Drysau a sgriniau diogelwch
  • Ffensys
  • Pyst a rhwystrau concrid
  • Systemau Teledu Cylch Cyfyng (CCTV) a monitro 24 awr
  • Systemau larwm a monitro 24 awr

Rhagor o wybodaeth

Byddwn bob amser yn trafod mesurau diogelwch â chi yn ystod y cam cynllunio, ac mae croeso i chi ein ffonio ni ar 01792 466771 (opsiwn 2) neu gysylltu â ni gydag unrhyw ymholiadau ynghylch diogelwch.

Excel Quick Pay – yr ap newydd i ddyledwyr

Gallwch lwytho’r ap i lawr a’i ddefnyddio am ddim. Mae wedi’i ddylunio i roi ffordd gyflym a hawdd i ddyledwyr reoli eu dyledion.

Dysgu mwy a lawrlwytho

Cofrestrwch i gael ein cylchlythyr

Cofrestrwch a byddwn yn anfon ein cylchlythyr misol atoch chi ynghyd â manylion am ein eLyfrau, gweminarau a digwyddiadau.

Tanysgrifio