Gwybodaeth amdanom ni

Sylfaenwyd Excel Civil Enforcement yn 1991 ac mae’n darparu gwasanaethau gorfodi, casglu a gwasanaethau cysylltiedig arbennig i awdurdodau lleol ac adrannau llywodraeth ganolog.

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd casglu refeniw ac yn helpu ein cleientiaid i adfer mwy.

Gyda’i gilydd, mae gan gyfarwyddwyr Excel bron i 200 mlynedd o brofiad, gan roi’r syniadau a’r profiad iddynt allu gyrru’r busnes yn ei flaen. Maent hefyd yn meddu ar ddealltwriaeth a gwybodaeth sy'n eu galluogi nhw i gefnogi eu cleientiaid mewn ffordd effeithiol ac effeithlon.

Mae rhai o gyfarwyddwyr Excel wedi dal swyddi fel llywydd y Gymdeithas Gorfodaeth Sifil, cadeirydd y Gymdeithas Swyddogion Gorfodi'r Uchel Lys ac is-gadeirydd grŵp gorfodi diddordeb arbennig Cymdeithas Parcio Prydain, ac mae tri rheolwr yn eistedd ar fyrddau gweithredol rhanbarthol IRRV.

Rydym yn gwasanaethu’r wlad gyfan yng nghyswllt adfer y dyledion canlynol ac mae gennym gyfraddau adfer sy'n gyda’r gorau yn y diwydiant.

Pam defnyddio Excel?

Rydym yn gwasanaethu’r wlad gyfan gyda chanolfan gwasanaethau cwsmeriaid yn y DU a chyfleusterau talu dros y rhyngrwyd a thros y ffôn 24/7.

 • Mae gennym un o’r timau lles mwyaf cymwys yn y diwydiant
 • Mae gan staff ein gwasanaeth cwsmeriaid gymhwyster Rheoli Nwyddau Lefel 2 ac maent wedi cael hyfforddiant achrededig mewn ymwybyddiaeth o bobl agored i niwed ac iechyd meddwl
 • Rydym yn defnyddio’r dechnoleg symudol ddiweddaraf, gan gynnwys camerâu ffrydio byw sy’n cael eu gwisgo ar y corff, dyfeisiau sy’n defnyddio GPS i olrhain a thechnoleg ANPR
 • Mae ein tîm TG mewnol byth a hefyd yn datblygu ac yn ymchwilio i dechnolegau newydd fel apiau adrodd o bell, apiau dyledwyr a gwe-sgwrsio

Beth sy’n ein gwneud ni’n wahanol?

 • Ein cyfraddau casglu rhagorol: mae data a gasglwyd gan un o gleientiaid y llywodraeth yn dangos bod perfformiad Excel yn rhagori ar berfformiad darparwyr eraill yn barhaus
 • Mae ein swyddogion gorfodi yn weithwyr sy'n cael eu cyflogi – nid ydym yn is-gontractio swyddogion hunangyflogedig
 • Mae pob aelod o staff, nid swyddogion gorfodi yn unig, yn cael hyfforddiant ar orfodi a phobl agored i niwed ac mae ganddynt gymwysterau gorfodi
 • Rydym yn buddsoddi’n helaeth yn ein staff ac yn llwyddo i ddal gafael ar 98% ohonynt felly mae gennym weithlu profiadol a medrus iawn
 • Rydym yn darparu hyfforddiant a gweithdai â nod ansawdd
 • Rydym yn cefnogi Cyfamod y Lluoedd Arfog, gan gyflogi llawer o staff blaenorol y gwasanaeth. Hefyd, rydym yn ddarparwr hyfforddiant cymeradwy ar gyfer Partneriaeth Newid Gyrfa y Weinyddiaeth Amddiffyn

Ein haddewid

Mae cyfarwyddwyr a staff Excel wedi ymrwymo i gyflawni ein gwasanaethau fel a ganlyn:

 • I’r safonau moesegol a phroffesiynol uchaf
 • Mewn ffordd agored a thryloyw
 • Mewn ffordd sy'n gyfrifol yn gymdeithasol
 • Gydag atebolrwydd llwyr dros ein gweithredoedd i gyd

Gwobrau

Mae Grŵp Gorfodi’r Uchel Lys ac Excel Civil Enforcement wedi ennill neu wedi cyrraedd y cymeradwyaeth uchel yn y gwobrau hyn yn y diwydiant:

 • Gwobrau Perfformiad IRRV 2018, Rhagoriaeth ym maes Datblygu Staff - ENILLYDD
 • Gwobrau Credyd Prydain CICM 2019, Defnydd Gorau o Dechnoleg Credyd - ENILLYDD
 • Gwobrau Credyd Prydain CICM 2018, Gwobr Effaith Dysgu a Datblygu - ENILLYDD
 • Gwobrau Cyfraith Fodern 2019, Ymrwymiad Rhagorol i Hyfforddiant– ENILLYDD
 • Gwobrau Perfformiad IRRV 2018, Rhagoriaeth ym maes Gorfodi – CYMERADWYAETH UCHEL

Excel Quick Pay – yr ap newydd i ddyledwyr

Gallwch lwytho’r ap i lawr a’i ddefnyddio am ddim. Mae wedi’i ddylunio i roi ffordd gyflym a hawdd i ddyledwyr reoli eu dyledion.

Dysgu mwy a lawrlwytho

Cofrestrwch i gael ein cylchlythyr

Cofrestrwch a byddwn yn anfon ein cylchlythyr misol atoch chi ynghyd â manylion am ein eLyfrau, gweminarau a digwyddiadau.

Tanysgrifio