Fforffedu

Rydym yn cynnig gwasanaethau cenedlaethol ar gyfer fforffedu les masnachol drwy ein rhiant-gwmni, High Court Enforcement Group, sef y cwmni annibynnol mwyaf o Swyddogion Gorfodi Awdurdodedig yr Uchel Lys.

Fforffedu les

Gellir fforffedu les masnachol os oes problem â’r denantiaeth a bod amodau’r les wedi’u torri. Y rheswm mwyaf cyffredin dros fforffedu yw methu talu rhent, ond mae gennych chi hawl fforffedu am achosion eraill o dorri amodau’r les hefyd, gan gynnwys isosod yr eiddo heb ganiatâd neu addasu’r eiddo.

Os byddwch yn arfer eich hawl i fforffedu o dan unrhyw gyfamod oni bai am fethu talu rhent, rhaid i chi roi hysbysiad adran 146 i’r tenant. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am adran 146 a’r manylion y bydd angen i chi eu darparu yma:

Gellir fforffedu oherwydd bod tenant wedi methu talu rhent ar ôl i’r arian fod yn ddyledus am y cyfnod a nodir yn eich les, sef 21 diwrnod fel arfer, ac fe ddylech edrych ar y les i wirio’r telerau a nodir ynddo yng nghyswllt fforffedu.

Drwy ofyn i High Court Enforcement Group fforffedu’r les, bydd swyddogion gorfodi’r Grŵp yn mynd i mewn i’r eiddo’n heddychlon, gyda chymorth saer cloeon. Yn ddibynnol ar hanes yr achos, gallwn rybuddio’r heddlu hefyd, os byddwn yn rhagweld y bydd trwbl neu y bydd rhywbeth yn tarfu ar yr heddwch.

Cysylltwch â ni heddiw i ofyn i ni adfer meddiant eich eiddo masnachol.

Diogelu’r eiddo ar ôl fforffedu

Ar ôl fforffedu, byddwn yn newid y cloeon ac yn dychwelyd yr eiddo i chi, yn ogystal â darparu cyngor a chymorth os bydd yr eiddo yn aros yn wag er mwyn sicrhau nad oes sgwatwyr na thresmaswyr yn ei feddiannu.

Hysbysiadau camwedd

Gallwn hefyd eich cynorthwyo ag eitemau y mae’r tenant wedi’u gadael ar ôl. Byddwn yn cyflwyno’r hysbysiadau cywir a’u gosod mewn safle amlwg er mwyn rhoi digon o amser i’r nwyddau gael eu casglu. Os na fydd hyn yn ysgogi’r tenantiaid i gasglu’r eiddo, byddwn yn gosod hysbysiad arall yn nodi bod y landlord yn bwriadu gwerthu’r nwyddau os na fyddant yn cael eu casglu o fewn yr amser a nodir.

Sut mae rhoi cyfarwyddyd

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r tîm ar 01792 466 771 (opsiwn 2), neu ddefnyddio’r ddolen isod i roi cyfarwyddyd i ni ar unwaith.

Excel Quick Pay – yr ap newydd i ddyledwyr

Gallwch lwytho’r ap i lawr a’i ddefnyddio am ddim. Mae wedi’i ddylunio i roi ffordd gyflym a hawdd i ddyledwyr reoli eu dyledion.

Dysgu mwy a lawrlwytho

Cofrestrwch i gael ein cylchlythyr

Cofrestrwch a byddwn yn anfon ein cylchlythyr misol atoch chi ynghyd â manylion am ein eLyfrau, gweminarau a digwyddiadau.

Tanysgrifio